สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) Thai Renewable energy (RE100) association

วัตถุประสงค์ของสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย

เสนอนโยบายต่อภาครัฐ

เพื่อเสนอนโยบายต่อภาครัฐและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100)

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

เพื่อให้สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Thailand’s Carbon Net Zero) และบรรลุเป้าหมาย Paris Agreement ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ.2100

เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่

เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-curve โดยใช้พลังงานสะอาดสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งลงทุนใหม่ในอาเซียนเพื่อหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง

ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม

เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนด้วยการเน้นการสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, และปัญญามนุษย์