สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) Thai Renewable energy (RE100) association

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย 
(อาร์อี 100)

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

อัพเดตข่าวสารล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

การก่อตั้ง

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม ฝนแล้ง ที่ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ทั้งโลกตระหนักและเห็นพิษภัยของการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงนำไปสู่กติกาโลกใหม่ที่เราไม่สามารถจะใช้ทรัพยากรของโลกโดยไม่รับผิดชอบได้อีกต่อไป

ภาวะการณ์นี้เป็นผลทำให้ประเทศต่างๆ รวมตัวกันเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเริ่มจากการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศสมาชิกประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) 

Play Video

เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ถึงแม้ในปัจจุบันเป้าหมาย MDGs ได้สิ้นสุดลงแล้ว  แต่ทางสหประชาชาติยังคงมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่องคือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก” (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

เสนอนโยบายต่อภาครัฐ

เพื่อเสนอนโยบายต่อภาครัฐและเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100)

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

เพื่อให้ RE100 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่

เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ หรือ New S-curve

ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม

เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง

สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)

พบกับสิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโอกาสทางธุรกิจมากมาย

อาร์อี 100

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100%.

สมัครด่วน! สมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย
พบกับสิทธิประโยชน์ และข้อมูลข่าวสาร รวมถึงโอกาสทางธุรกิจมากมาย