รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ETC รุ่นที่ 1 หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)”